ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 4 (1) (ಬಿ)

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧ್ಯಾಯ  ವಿಷಯ ವೀಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಆಯೋಗದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಅಧ್ಯಾಯ 2  ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3  ಅಧ್ಯಾಯ 3  ಆಯೋಗವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮನಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಆಯೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ / ಪ್ರವರ್ಗಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ರಚಿತವಾದ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪರಿಷತ್ತುಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಕಾಯಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ವಿವರ ಸೂಚಿ ಪುಸ್ತಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರುಗಳ ಪಡೆಯುವ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಅಧ್ಯಾಯ 11  ಆಯೋಗದ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆಯವ್ಯಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಅಧ್ಯಾಯ 12 ಆಯೋಗದ ಸಹಾಯಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿಯ ವಿಧಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಆಯೋಗದ ರಿಯಾಯತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರ, ಅನುಮತಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಆಯೋಗದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ಅಧ್ಯಾಯ 15 ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಅಧ್ಯಾಯ 16 ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ / ಸಹಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ / ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಅಧ್ಯಾಯ 17 ಆಯೋಗದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-07-2020 04:07 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin