ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ

ಮಾ...26(3)ಬಿ

 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ / ಸಹಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ / ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿವರಗಳು

 

ಆಯೋಗದ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು

ಸ.ಸಾ.ಮಾ.ಅ/ಸಾ.ಮಾ.ಅ/ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ

.ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ನಟರಾಜ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

22342310

so-kshrc@karnataka.gov.in

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ಮಾನವ

ಹಕ್ಕುಗಳ

ಆಯೋಗ,

5ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

560001

 

ಸಾ.ಮಾ.ಅ

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ಮೇರಿ ವೆಲಾಂಗನಿ

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

22373125

us-kshrc@karnataka.gov.in

 

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಶ್ರೀ ಇ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

22373125

ds- kshrc@karnataka.gov.in

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗ

.ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

ಖಾಲಿ

22342310

as-kshrc@karnataka.gov.in

 

ಸಾ.ಮಾ.ಅ

 

ಕೆ. ಬಿ. ದೇವರಾಜೇಗೌಡ

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

22373125

ao-kshrc@karnataka.gov.in

 

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಶ್ರೀ ಇ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

22373125

ds- kshrc@karnataka.gov.in

ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ

.ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ಸಹಾಯಕ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿ

22392200

22392215

asstreg-kshrc@karnataka.gov.in

 

ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ಅಪರ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿ

22392208/

22392213

addlreg-kshrc@ karnataka.gov.in

 

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿ

22392208/

22392213

registrar-kshrc@ karnataka.gov.in

ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗ-1

.ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಿತ. ಸಿ

ಶಾಖಾಧೀಕ್ಷಕರು

22392230

ssupdt-kshrc@karnataka.gov.in

ಸಾ.ಮಾ.ಅ

 

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಇ. ಕೇಶವ್,

ಉಪ ಪೋಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ-1

22392231

dysp1-kshrc@karnataka.gov.in

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು

22392205/ 22392214

igpkshrc@gmail.com

ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗ-2

.ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಿತ. ಸಿ

ಶಾಖಾಧೀಕ್ಷಕರು

22392230

ssupdt-kshrc@karnataka.gov.in

ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ .ಎಸ್

ಉಪ ಪೋಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ-2

22373123

dysp1-kshrc@karnataka.gov.in

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು

 

22392205/ 22392214

igpkshrc@gmail.com

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ

.ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

22374847 /

22392226

pro-kshrc@karnataka.gov.in

 

ತೀರ್ಪು ಬರಹಗಾರರು

22280017

jw1-kshrc@karnataka.gov.in

 

ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

22374847 / 22392226

ps-kshrc@karnataka.gov.in

 

ಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ

22280017

co1-kshrc@karnataka.gov.in

 

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿ

22392208/

22392213

registrar-kshrc@ karnataka.gov.in

ಸದ್ಯಸರ ಕಚೇರಿ-1

.ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ತೀರ್ಪು ಬರಹಗಾರರು

22392233

jw2-kshrc@karnataka.gov.in

 

ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ

22392233

co2-kshrc@karnataka.gov.in

 

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿ

22392208/

22392213

registrar-kshrc@ karnataka.gov.in

ಸದ್ಯಸರ ಕಚೇರಿ-2

ಸಾ.ಮಾ.ಅ

ಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ

22392203

co3-kshrc@karnataka.gov.in

 

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿ

22392208/

22392213

registrar-kshrc@ karnataka.gov.in

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-02-2020 11:33 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin