ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಂತಜಾ೯ಲದಲ್ಲಿ ದೂರುಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಂತಜಾ೯ಲದಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸೂಚನೆ :  ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸುವ ಪಾಪ್ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.

ದೂರುದಾರರ ವಿವರಗಳು :-

1

ಹೆಸರು

ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.

2

ಲಿ೦ಗ 

ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಲಿ೦ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

3

ವಿಳಾಸ

ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

4

ರಾಜ್ಯ

ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

5

ಜಿಲ್ಲೆ

ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

6

ಪಿನ್ ಕೋಡ್

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಪಿನ್ ಕೋಡ್, ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ.

 

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು :-

1

ಹೆಸರು

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.

2

ವಿಳಾಸ

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

3

ರಾಜ್ಯ

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರುನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

4

ಜಿಲ್ಲೆ

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರುನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

5

ಲಿ೦ಗ 

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿ೦ಗ, ಬಲಿಪಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ  ಗು೦ಪಿನಿ೦ದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

6

ಪಿನ್ ಕೋಡ್

ಪಿನ್ ಸಂಕೇತದ ಪ್ರದೇಶ, ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ.

7

ಅಂಗವಿಕಲತೆ

ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

8

ವಯಸ್ಸು

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು.

9

ಧರ್ಮ

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. .

10

ಜಾತಿ

ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

 

ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳು :-

1

ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳ

ಘಟನೆಯ ನಿಖರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಾಮ, ಪಟ್ಟಣ, ನಗರ.

2

ಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ

ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಸರು.

3

ಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ

ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

4

ಘಟನೆಯ ದಿನಾಂಕ

ಘಟನೆಯ (ದಿನಾಂಕ / ತಿಂಗಳು / ವರ್ಷ).

5

ಘಟನೆ ವಿಭಾಗ

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಘಟನೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

6

ಘಟನೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಘಟನೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಘಟನೆ ಉಪ ವರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಘಟನೆ ಉಪವಿಭಾಗ

7

ಘಟನೆಯ ವಿವರ

ಘಟನೆ / ದೂರುಗಳ ಮೂಲಗಳು / ಆರೋಪಗಳು/ ಕಿರುಕುಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ

8

ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ / ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದು ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರಾ?

ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದೇ ಘಟನೆಯ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

 

ರಿಲೀಫ್ ವಿವರಗಳು :-

1

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕನ ಹೆಸರು.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ / ಅಥಾರಿಟಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

2

ಪರಿಹಾರದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ.

ಪರಿಹಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮತ್ತು

ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ತಿಳಿಸಿ.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-02-2020 02:43 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080