ಆಯೋಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.

 ವರದಿಗಳು  ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ  ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

2007-2008

ಕನ್ನಡ 4.57 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2008-2009 ಕನ್ನಡ 10 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2009-2010 ಕನ್ನಡ 11 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2010-2011 ಕನ್ನಡ 9.58 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

2011-2012

ಕನ್ನಡ 13.1 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

2012-2013

ಕನ್ನಡ 12.4 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

2013-2014

ಕನ್ನಡ 14.4 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2014-2015 ಕನ್ನಡ 14.0 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2015-2016 ಇ೦ಗ್ಲಿಷ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ 28 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2016-2017 ಇ೦ಗ್ಲಿಷ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ 3.56 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017-2018 ಇ೦ಗ್ಲಿಷ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ 1.94 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-02-2020 03:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin