ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಿತ ಆದೇಶಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಎಸ್ಎಚ್‌ಆರ್‌ಸಿ‌ ಸಂಖ್ಯೆ  ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ  ದೂರುದಾರರು ವೀಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 1847/2012 1848/2012 1962/2012 19/09/2018 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಣೆ
2 3619/10/31/2018 29/10/2018 ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಪರಮಾಶಿವನ್ ವೀಕ್ಷಿಣೆ
3 3805/10/16/2016 16/07/2018 ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ವೀಕ್ಷಿಣೆ
4 4089/10/13/2016 05/01/2019 ಎಸ್. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವೀಕ್ಷಿಣೆ
5 5373/10/14/2018 16/01/2019 ಟಿ. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಣೆ
6 1633/10/13/2020 08/09/2020 ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್ ವೀಕ್ಷಿಣೆ 
7 1542/10/32/2019   22/09/2020  ಗಣೇಶ್‌ ಹೆಚ್ ವೀಕ್ಷಿಣೆ  
8 1124/10/31/2020  08/10/2020  ದಿನೇಶ್ ಪಿ ರಾಜಭರ್  ವೀಕ್ಷಿಣೆ
9 5527/2011 22/09/2020 ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು  ವೀಕ್ಷಿಣೆ
10 462/10/3/2020 13/10/2020 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಣೆ
11 128/10/15/2020-JCD 16/10/2020 ಮುಖ್ಯ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಣೆ
12 1422/10/2/2018 21/01/2020 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ದೇಸಾಯಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
13 3203/10/2/2018 CW 3207/10/2/2018 17/02/2020 ಸಂತೋಷ್ ದುಂಡಪ್ಪ  ವೀಕ್ಷಣೆ
14 1860/10/31/2018 18/02/2020 ರವೀಂದ್ರ  ಟಿ ಕೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
15 1664/10/11/2019 CW 6386/10/11/2016  11/06/2020 ಮೋಹನ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
16 4195/10/31/2019 10/08/2020 ಎಂ.  ಶಿವಶಂಕರ್  ವೀಕ್ಷಣೆ 
17 2551/10/18/2018 27/02/2020 ಬಿ. ಡಿ ಶ್ರೀಧರ ವೀಕ್ಷಣೆ 
18 4451/10/10/2019 23/07/2020 ಸುರೇಶ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬೆಳದಡಿ  ವೀಕ್ಷಣೆ 
19 2679/10/31/2016 10/07/2020  ‌ಕೆ ಎಮ್ ಚಿಕ್ಕದಾಳಪ್ಪ ವೀಕ್ಷಣೆ 
20 3804/10/13/2016 21/08/2020  ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ವೀಕ್ಷಣೆ 
21 4469/10/1/2015 26/08/2020  ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ವೀಕ್ಷಣೆ 
22 1879/10/13/2015 24/08/2020  ಮುರಳಿ  ವೀಕ್ಷಣೆ 
23 4863/10/31/2018 28/08/2020  ಬಾಬು ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
24 2965/10/20/2018 26/08/2020  ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಗೌಡ ವೀಕ್ಷಣೆ 
25 2691/10/12/2018-H cw 427/10/15/2020 16/10/2020 ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ವೀಕ್ಷಣೆ 
26 3388/10/31/2019-PCD CW 3456/10/31/2019 19/10/2020 ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಣೆ 
27 1424/10/2/2020-JCD 19/10/2020 ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಣೆ 
28 1058/10/31/2020-JCD 16/10/2020 ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಣೆ 
29 2077/10/31/2019 20/10/2020

ಕಾವ್ಯಾ

ವೀಕ್ಷಣೆ 
30 1266/10/31/2020 20/10/2020

ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

 ವೀಕ್ಷಣೆ 
31 6020/SM-586/2014 CW 6123/2014 02/11/2020

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ

ವೀಕ್ಷಣೆ 
32 1452/10/31/2020 29/10/2020

ವಾಸಂತಿ ಎಸ್

 ವೀಕ್ಷಣೆ 
33 1055/10//13/2020-JCD 28/10/2020

ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
34 1053/10/31/2020-JCD 28/10/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
35 1056/10/31/2020-JCD 28/10/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
36 3702/10/31/2019-JCD 28/10/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
37 2808/10/19/2019 c/w 4300/10/19/2019-JCD 09/11/2020

ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು 

ವೀಕ್ಷಣೆ 
38 4205/10/31/2019-JCD 09/11/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
39 1780/10/31/2019 12/11/2020

ಆದರ್ಶ ಜಿ ಕೆ

 ವೀಕ್ಷಣೆ 
40 3353/10/20/2019 12/11/2020

ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಗೌಡ

ವೀಕ್ಷಣೆ 
41 4183/10/11/2019-V 12/11/2020

ಮೊಹಮ್ಮದ್  ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್

 ವೀಕ್ಷಣೆ 
42 2380/10/16/2018 12/11/2020

ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
43 4922/10/24/2017-JCD 30/11/2020

ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
44 3758/10/2/2019-JCD 30/11/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
45 1049/10/31/2020-DH 30/11/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
46 409/10/31/2020-JCD 30/11/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
47 1681/10/2/2019-JCD 30/11/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
48 3295/10/19/2019-JCD 30/11/2020

ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು 

ವೀಕ್ಷಣೆ 
49 4160/10/11/2019 01/12/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
50 3887/10/31/2018-JCD 01/12/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
51 4534/10/31/2018-JCD 01/12/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
52 1466/10/10/2019-JCD 01/12/2020

ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
53 3572/10/17/2019-G c/w 3588/10/17/2019 30/11/2020

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ

ವೀಕ್ಷಣೆ 
54 7286/10/2/2015 c/w 1051/10/2/2020 02/12/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
55 1054/10/15/2020-JCD 04/12/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
56 1241/10/2/2020-JCD 02/12/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
57 2410/10/31/2020-DH 14/12/2020
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ
 ವೀಕ್ಷಣೆ 
58 3475/10/11/2019 14/12/2020

ಶಫ್ರೀನ್

  ವೀಕ್ಷಣೆ 
59 1673/10/31/2019-JCD 14/12/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ 
60 1569/10/31/2019-BL 14/12/2020

ಕಿರಣ ಕೋಮಲ ಪ್ರಸಾದ

 ವೀಕ್ಷಣೆ 
61 4495/10/15/2019 c/w 4512/10/15/2019 16/12/2020

ರೇಖಾ ಪ್ರಭಾಕರ 

 ವೀಕ್ಷಣೆ 
62 3697/10/31/2017 30/01/2021

ಸಿ.ಸಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ

ವೀಕ್ಷಣೆ
63 1042/10/31/2020-H 29/01/2021

ಹನಿಫ್ ಎಂ

 ವೀಕ್ಷಣೆ
64 2781/10/3/2020 05/01/2021

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

 ವೀಕ್ಷಣೆ
65 538/10/31/2020 05/01/2021

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ
66 1050/10/29/2020 19/12/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ
67 1729/10/20/2020

08/01/2021

ಕೆ. ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಜಿ. ಯೋಗೇಶ

ವೀಕ್ಷಣೆ
68 3519/10/12/2019

12/01/2021

ಆದರ್ಶ ಜಿ.ಕೆ

 ವೀಕ್ಷಣೆ
69 4628/10/20/2018

15/01/2021

ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಗೌಡ

 ವೀಕ್ಷಣೆ
70 1041/10/31/2020

29/01/2021

ಮೀನಾ ಆರ್.

 ವೀಕ್ಷಣೆ
71 1424/10/31/2016

05/02/2021

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತ ಜಿ.ಆರ್ &
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಮೋಹನ್

ವೀಕ್ಷಣೆ
72 88/10/31/2019-H

04/02/2021

ಗಂಗಾಧರ ಯಾದವ್

 ವೀಕ್ಷಣೆ
73 632/10/31/2020-JCD

08/02/2021

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ
74 118/10/31/2020-JCD

08/02/2021

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ
75 2339/10/2/2020

08/02/2021

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ
76 1464/2014

08/02/2021

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ
77 1052/10/18/2020-JCD

08/02/2021

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ
78 3148/10/3/2020-JCD

08/02/2021

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ
79 4204/10/31/2019

08/02/2021

ಜಬೀನ್ ತಾಜ

 ವೀಕ್ಷಣೆ
80 3011/10/31/2020

19/03/2021

ಕೆ.ಎಂ.ಮುನಿಯಪ್ಪ

 ವೀಕ್ಷಣೆ
81 2001/10/31/2017

10/02/2021

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ

 ವೀಕ್ಷಣೆ
82 3174/10/31/2019

05/03/2021

ಟ್ರಾಯ್ಡಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕೊಲಾಕೊ

 ವೀಕ್ಷಣೆ
83 1283/10/20/2018

24/02/2021

ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಗೌಡ

ವೀಕ್ಷಣೆ
84 5405/10/31/2016 c/w 5799/10/31/2016

25/06/2021

ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬುಂಡ ರಾಮ್

 ವೀಕ್ಷಣೆ
85 3993/10/5/2018-JCD

29/06/2021

ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ
86 3086/10/31/2020

01/07/2021

ಶಬಾನ ಬಾನು

 ವೀಕ್ಷಣೆ
87 1694-1716-1717-1737/10/31/2019

04/08/2021

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸಾವಿರ್, ಆದರ್ಶ ಜಿ.ಕೆ., ಆರ್. ಮನೋಹರ್, ದಾನಕುಮಾರ

 ವೀಕ್ಷಣೆ
88 5813/10/02/2016

14/07/2021

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ವೀಕ್ಷಣೆ
89 6983/10/31/2016

27/07/2021

ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್

 ವೀಕ್ಷಣೆ
90 3980/10/12/2018

29/07/2021

ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ

 ವೀಕ್ಷಣೆ
91 3510/10/31/2020

12/07/2021

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್.

 ವೀಕ್ಷಣೆ
92 303/10/31/2020

14/09/2021

ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

 ವೀಕ್ಷಣೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-09-2021 02:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080