ಆಯೋಗದ ರಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ ಪ್ರಕರಣ 21ರ ಅನ್ವಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರುಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ (ಈ ಮುಂದೆ ಅಧಿನಿಯಮವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ) ಪ್ರಕರಣ 22(1)ರಂತೆ ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿ:

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ ಪ್ರಕರಣ 21(2)ರ ಅಡಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊಂಡವರ ವಯಸ್ಸು 70 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಧಿರೇಂದ್ರ ಹೆಚ್. ವಘೇಲ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12/3/2018ರಂದು ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ:

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ ಪ್ರಕರಣ 21(2)ರ ಅಡಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರನ್ನು ಅಡಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊಂಡವರ ವಯಸ್ಸು 70 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರು ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ:

(1) ಶ್ರೀ ರೂಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ದತ್ತ, ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ (ನಿವೃತ್ತ ಡಿಜಿ & ಐಜಿಪಿ) - ಸದಸ್ಯರು (ದಿನಾಂಕ 26/2/2018 ರಿಂದ)
(2) ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಚಂಗಪ್ಪ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು - ಸದಸ್ಯರು (ದಿನಾಂಕ 19/2/2018 ರಿಂದ)

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-02-2020 05:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin